کلاس های آنلاین - اتسیز

کلاس های آنلاین

زبان آموزان گرامی با کلیک (ورود) مقابل نام و نام خانوادگی خودشان وارد صفحه اختصاصی میشوند.

احمد صدیقی ( نیشابور) :  ورود

تانیا تیموری ( تهران ) : ورود

حسین بیگی ( نیشابور ) : ورود 

دانشجویان ارشد دانشگاه سمنان ( سایر شهرها ) : ورود

error: Content is protected !!