درس دوم facts and figures

دسته:

توضیحات

درس دوم facts and figures

آموزش  کتاب facts and figures

مدرس : محمد بوژمهرانی

download


درس دوم facts and figures

The Camel can go without water for a long time

شتر ميتواند مدت زمانی طولانی را بدون آب سپری کند.

 

.Some people think it stores water in its hump. This is no true. It stores food in its hump

 

.برخی از مردم فکر ميکنند او (شتر) آب را در کوهانش ذخيره ميکند. اين درست نيست. او غذا را در کوهانش ذخيره ميکند

 

.The camel,s body change the food into fat. Then the fat is stores in the hump

.بدن شترها غذا را به چربی تبديل ميکند. سپس آن را در کوهان ذخيره ميکند

 

.A camel cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal,s body keeps the animal warm

 

.يک شتر نمی تواند چربی را در سراسر بدنش ذخيره کند .چربی  در سراسر بدن حيوانات بدن آنها (حيوانات) را گرم نگه می دارد

 

.Camels live in the desert. They do not want to be warm during the day

 

.شترها در بيابان زندگی می کند. آن ها نمی خواهند در طول روز گرمشان باشد

 

.The desert is very hot. The camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because the nights are cool

 

.بيابان خيلی گرم است. شتر (بدن شتر) در طول روز گرم تر و گرم تر ميشود. او گرما را در بدنش ذخير ميکند زيرا شبها خنک است

 

.The Arabian camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps

 

.شتر عربی يک کوهان دارد. شتر باختری  آسيای مرکزی دو کوهان دارد

 

.It also has long , thick hair because the winters are cold in Central Asia

 

.او همچنين دارای موهای ضخيمی است زيرا زمستانها در آسيای مرکزی سرد هستند

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درس دوم facts and figures”