کاربرد tion در زبان انگلیسی - اتسیز

کاربرد tion در زبان انگلیسی

دسته:

توضیحات

کاربرد tion در زبان انگلیسی

کاربرد tion در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی Affix وندها به دوصورت پیشوند prefix یا پسوند suffix بکار میروند. پیشوندها به ابتدای کلمه و پسوندها به انتهای کلمه اضافه میشوند. یکی از این پسوندها tion است که اسم ساز است و به آخر فعل اضافه شده و اسم میسازد. در زیر برخی افعال که همراه پسوند tion بکار میروند را نام میبریم.

Intend+tion= intention

قصد داشتن

Destroy +tion= destruction

نابود کردن

Pose+tion= position

قرار دادن

Suppose+ tion= supposition

تصور کردن

Produce+ tion= production

تولید کردن

Reduce+ tion= reduction

کاهش دادن

compose+ tion= composition

ترکیب کردن، ساختن

Inform+ tion= information

اطلاع یا آگاهی دادن

مثال:

I was not informed about the meeting

من ازجلسه مطلع نبودم.

I had no information about the meeting

من هیچ اطلاعی ازجلسه نداشتم.

Please inform us of any change of address as soon as possible

لطفا هرگونه تغییر آدرس را هرچه زودتر به ما اطلاع دهید.

We need to have information about change of address as soon as possible

ما باید درباره تغییر آدرس هرچه زودتر اطلاعات داشته باشیم

I didn’t intend her to see the painting until it was finished

من قصد نداشتم تا اتمام کار او نقاشی را ببیند.

It wan not my intention to display her the painting until it was finished

قصد من این نبود که نقاشی را تا وقتیکه تمام شود به او نشان دهم.

I never intended to insult him

من هرگز قصد نداشتم به او توهین کنم.

She intended to stay here last night

او قصد داشت دیشب اینجا بماند.

Her intention was that stay here last night

قصد او این بود که دیشب اینجا بماند

The fire destroyed rain forest

آتش جنگل بارانی را نابود کرد.

Was so sad the destruction of rain forest

نابودی جنگل بارانی بسیار غم انگیز بود.

کاربرد tion در زبان انگلیسی

Earthquak destroyed the city four years ago

زمین لرزه چهارسال پیش شهر را ویران کرد.

We have heard about destruction of the city by earthquak and we are really sorry to hear that

ما درباره ویرانی شهر توسط زمین لرزه شنیده ایم و ما ازشنیدن آن واقعا متاسفیم.

This factory produces material

این کارخانه پارچه تولید میکند.

This factory’s production is material

تولیدات این کارخانه پارچه است.

agricultural production

محصولات کشاورزی

The company produces

The factory incredibly produces one hundred cars per hour.

کارخانه بطور باورنکردنی هرساعت یکصد خودرو تولید میکند.

the skin’s natural production of oil

محصولات طبیعی پوست از نفت

How did you manage to produce a meal so quickly?

تو چطوری مدیریت میکنی که آرد یا بلغور رو خیلی سریع تولید کنی.

You know, the production of meal ought to be  so quickly

تو میدونی، تولید بلغور یا آرد باید خیلی سریع باشه.

All prices was reduced

همه قیمت ها کاهش پیدا کرد

The reduction of prices

کاهش قیمت ها

The governor announced a new plan to reduce crime.

دولت یک برنامه جدید برای کاهش جرم وجنایت اعلام کرد.

The reduction of crime by making a new plan

کاهش جرم وجنایت با یک برنامه ریزی جدید

The helmet law should reduce injuries in motorcycle accidents.

قانون کلاه ایمنی میتواند آسیب های ناشی از تصادف های موتورسیکلت را کاهش دهد.

The reduction of injuries in motorcycle accidents by helmet law

کاهش آسیب های ناشی از موتورسیکلت بوسیله کلاه ایمنی

Water is composed of hydrogen and oxygen

آب از هیدروژن واکسیژن ساخته میشود.

The composition of hydrogen and oxygen is water

ترکیب هیدروژن و اکسیژن آب است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاربرد tion در زبان انگلیسی”

error: Content is protected !!