جملات عاشقانه انگلیسی

توضیحات

در این مطلب آموزشی جملات عاشقانه انگلیسی متفاوت و طولانی را برای شما دوستان گرامی آورده ایم .

جملات عاشقانه انگلیسی

To be brave is to love someone unconditionally, without expecting anything in return

شجاعت یعنی بی قید و شرط عاشق کسی باشی، بی آنکه انتظار داشته باشی عوضش را پس بگیری.

!Love is like a travers may the poorest take, a frugal chariot that bears the human soul

عشق به سان جاده ایست که مسکین ترین افراد هم قادرند ازآن بگذرند، یک ارابه ساده ومقرون به صرفه که روح انسان را با خودبه جاده میبرد

If you can’t afford to travel,buy precious clothing or achieve your dreams SO love! That’s definitely able to take you away to the farthest and gives you an endless joy

اگر برای سفرکردن، خریدن لباس های گرانبها یا رسیدن به رویاهایتان استطاعت مالی ندارید پس عاشق شوید!! عشق قطعا قادراست شما را به دورترین فاصله ها ببرد ولذتی بی پایان به شما بچشاند.

Love is that laughing song which is sung by both you and your lover

عشق همان نغمه ی خنده ای است که تو ومعشوقت هردو میخوانید

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

اینکه یکنفرعمیقا عاشقت باشد به تو قدرت میدهد درحالیکه عمیقا عاشق کسی بودن به توشجاعت می بخشد

You don’t marry someone you can live with, you marry someone you cannot live without

شما با شخصی که بتوانید با وی زندگی کنید ازدواج نمیکنید،شما با کسی ازدواج میکنید که بدون او نمیتوانید زندگی کنید.

You don’t must be in love due to motivations and all joyes love gives you! But love someone who gives you them

شما نباید بخاطر انگیزه و همه ی لذتهایی که عشق به شما میدهد، عاشق باشید، بلکه باید عاشق شخصی باشید که اینها را به شما میدهد

جملات عاشقانه انگلیسی

…On loved, that beech will gather brown…And many a rose- carnation feed with summer spice the humming air

باعشق،برگ های درخت آلش و راش قهوه ای می گردند… و چه بسیار میخک های صد پر و رز که از عشق سیراب میگردند، باطعم تند وتیز تابستان هوا چه پرهمهمه و دل مشغول

** دروصف عشق“تنیسون”نظمی زیبا از**

Love never knows its depth and degree till the separation time

عشق هرگز مقدار وشدت خود را نمیداند تا زمانیکه جدایی فرا رسد.

You taught me how to fly ,If only you told me,sky is not as vast as your heart

توبه من آموختی چگونه پرواز کنم، ای کاش میگفتی که آسمان به وسعت قلب تو نیست.

Love can lead us to hell or heaven…but anyway it will go us away somewhere

عشق میتواند ما را به جهنم یا بهشت ببرد،اما بهرحال ، ما را به جایی خواهد برد

Being in love with someone seems like to meet God’s face

عاشق کسی بودن مثل این است که چهره خدا را میبینی

متن طولانی عاشقانه انگلیسی :

Our love is a waving so flower-like when the winds blow,happy at midnight,happy by day still climbing heavenwards, never aweary

عشق ما همچون گلی پرپیچ و تاب خم شده به وزش باد است، خشنود در نیمه شبان،مشعوف در روز تابان، همیشه در صعود به سمت آسمان، نه هیچ گاه کم رمق و نه هیچ گاه خسته میشود

*برگرفته از نثرهای ادبی انگلیسی*

Love ma or hate me, both are in my favour…if you love me,I’ll always be in your heart…if you hate me I’ll always be in your mind

چه عاشقم باشی یا ازمن متنفر، هردو مورد توافق من هستند(با هردو موافقم)، اگر تو عاشقم هستی من همیشه درقلبت خواهم بود…اگر تو از من متنفری من همیشه در ذهنت خواهم بود.  (ویلیام شکسپیر)

The light of love deponds on four conditions: respect, care,compassion, appreciation

نوروتابندگی عشق به چهار شرط بستگی دارد: احترام، توجه،همدردی (غمخواری)، قدردانی

 Loving is not just looking at eachother,It’s looking in the same direction

عاشق بودن تنهااین نیست که به یکدیگربنگریم ، عشق یکسان بودن نوع نگاه کردن(دیدگاه) است.

جملات عاشقانه انگلیسی

We were given two hands to hold, two legs to walk, two eyes to see, two ears to listen,but why only one heart? Because the other was given to someone else for us to find

دو دوست برای نگهداشتن چیزی به ما داده شد، دو پا برای راه رفتن، دو چشم برای دیدن ،دوگوش برای شنیدن اما چرا تنها یک قلب؟ زیرا قلب دیگر به شخص دیگری داده شد که ما باید پیدایش کنیم.

The most desired gift of love is not diamonds or reses or chocolate.It is focused attention

خواستنی ترین هدیه عشق، الماس ها یا گل های رز یا شکلات نیست. آن همان توجه ایست که بر روی شما متمرکز میشود.

I always pray for something,money can’t buy, something never leaves my soul and besides makes me happy forever…and that’s true love

من همواره برای داشتن چیزی که با پول نمیتوان خرید، چیزی که هرگز وجودم (روحم) را ترک نمیکند و بعلاوه موجب شادی همیشگی ام میشود دعا میکنم…و آن عشق حقیقی است.

Death can ruin everything of yourself other than your love because that is formed by your soul

مرگ هرچیزی که از آن توست را میتواند نابود کند به غیراز عشقت زیراکه آن با روحت شکل میگیرد

Love means to be there for eachother even when you’re upset with eachother

عشق یعنی مراقب یکدیگر باشیم حتی وقتی از دست هم دلخورید.

جملات عاشقانه انگلیسی

YOU want to know who I am in love with? Read the first word again

آیا میخواهی بدانی من عاشق چه کسی هستم؟ کلمه ی اول را دوباره بخوان.

A relationship is like a house. When a lightbulb burns out ,you do not go and buy a new house, you fix the lightbulb

یک رابطه همانند یک خانه است. هرگاه یک لامپ برق میسوزد شما نمیروید که یک خانه ی جدید بخرید، شما چراغ را تعمیر میکنید.

If someone seriously wants to be a part of your life,they will seriously make an effort to be in it.No Reasons, No Excuses

اگر کسی بطور جدی بخواهد جزیی از زندگی شما باشد، آنها بطورجدی برای بودن درزندگی تان تلاش میکنند، بدون دلیل ،بدون عذر وبهانه

Someone who you’re looking for,doesn’t even think of you. No more crying,stop it, he has another in his life

آنکس را که تو می جویی/ کی خیال تو به سر دارد/ بس کن این ناله وزاری را/بس کن او یار دگر دارد.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر :

نظمی ازفروغ فرخزاد

A true lover always feels in debt to the one he loves

عاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند.

جملات عاشقانه انگلیسی

I am in love with your smile, i am in love with your voice, i am in love with your body,i am in love with your laugh and eyes…i am in love with you

من عاشق لبخندت هستم، مم عاشق صدایت هستم،من عاشق جسمت هستم،من عاشق خنده وچشمانت هستم، من عاشق تو هستم

It’s difficult to leave when my heart is still with you

خیلی سخته وقتی هنوز قلبم با توست بروم.

The first time I saw you, my heart whispered: that’s one

اولین باری که تو را دیدم قلبم زمزمه کرد: اون تکه

When people ask what I see in you,I just smile and look away because I’m afraid if they know, they would fall in love with you too

وقتی مردم میپرسن چه چیزی در تو میبینم، من فقط لبخندمیزنم و رویم را برمیگردانم، زیرا میترسم آنها تورابشناسند و عاشقت شوند.

You make me happy in a way noone else can

تو جوری مرا شاد میکنی که هیچکس دیگر نمیتواند.

جمله ای که ممکنه زیاد بشنوید:

You mean a world to me

تو برای من یه دنیایی

 

سایت اتسیز

نویسنده: محمد بوژمهرانی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جملات عاشقانه انگلیسی”