کاربرد of در زبان انگلیسی

توضیحات

کاربرد of در انگلیسی :

کاربرد of در انگلیسی :حرف اضافه of کاربردهای متفاوتی داشته و بعنوان حرف اضافه برخی صفات یاافعال و حتی مالکیت بکار میرود.درادامه هریک را توضیح خواهیم داد.

کاربرد حرف of برای مالکیت:

بطورکلی در زبان انگلیسی برای بیان مالکیت از صفات ملکی یا ‘s برای انسان،حیوانات،کشورها، شرکت ها و…استفاده میشود و برای بقیه اشیا از حرف اضافهof استفاده میشود.

مثال:

The cover of this book is fantastic

جلد این کتاب خارق العاده است.

An elephant of india

یک فیل از هندوستان

the color of the dress is shiny

رنگ پیراهن درخشان است.

the greatest invention of the 20th century

بزرگترین اختراع قرن بیستم

The most important issue of 21th century

مهم ترین معضل قرن بیست ویکم

کاربرد of در انگلیسی

نکته: برای بیان متعلق بودن به کسی یاچیزی ازofاستفاده میشود.

مثال:

He is a coworker of mine.

او یکی از همکاران من است.

   I threw out that old shirt of yours.

من آن پیراهن کهنه ی تو را دور انداختم.

   She’s a friend of my mother’s.

او یکی از دوستان مادرم است.

   the plays of William Shakespeare

نمایش ویلیام شکسپیر

   What is the name of the band?

اسم گروه موسیقی چیست؟

   We admired the courage of the young woman.

اوشجاعت زن جوان را تحسین کرد

   the President of the United States

رئیس جمهور ایالات متحده

   the Queen of England

ملکه انگلستان

   The value of the antique is high.

ارزش عتیقه بالا است.

   the responsibility/duty of parents

مسئولیت/ وظیفه والدین

   the work of the artist

اثر هنرمند

   the behavior of the child

رفتار کودک

   the actions of the President

اعمال رئیس جمهور

   the results of the experiment

نتایج آزمایش

   The score of the game

امتیاز بازی

A friend of mine

یکی ازدوستانم

کاربرد of در انگلیسی

  کاربردof بعنوان حرف اضافه صفت:

Be frightened of

Be scared of

Be terrified of

Be composed of

Be made of

Be tired of

مثال:

I am scared of lizard

من از مارمولک میترسم

Sue is terrified of watching zombi movie

سو از دیدن فیلم زامبی وحشت زده است.

He was tired of working

او ازکارکردن خسته بود

Doughnut is made of flour,egg,milk, butter and sugar

دونات(پیراشکی) از آرد،تخم مرغ،شیر،کره و شکر تشکیل میشود

کاربرد of با ضمایر واسامی خاص

مثال:

One of those books is mine

یکی از آن کتابها مال من است.

Some of the  wine gum packets are yours

چندتا از بسته های پاستیل مال شماست.

Most of them are paperbacks

بیشتر آنها کتابهای جلدکاغذی هستند.

نکته: برخی عبارات مقداری واندازه گیری باحرف اضافه ofبکار میروند مانند a lot of

مثال: I have a lot of books

من کتاب های زیادی دارم.

I have read a lot of those books

من تعداد زیادی از آن کتابها را خوانده ام.

دیگرعبارات اندازه گیری که همراه ofبکارمیروند.

One of /two of / half of/ 50 percent of/ millions of/ all of/ none of / little of/ some of

/several of

مثال:

I know several of Jack’s friend

من چندتا ازدوستان جک رو میشناسم.

I usually get a lot of mail.

من معمولا تعداد زیادی ایمیل دریافت میکنم.

Most of  Ali’s books are written in Arabic

اکثر کتابهای علی به عربی نوشته میشود.

Millions of people watch World Cup soccer.

میلیونها نفر فوتبال جام جهانی را تماشا می کنند.

I don’t know many of my neighbors yet

من خیلی از همسایگانم را هنوز نمیشناسم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد of در زبان انگلیسی”