کاربرد ing در انگلیسی - اتسیز

کاربرد ing در انگلیسی

دسته:

توضیحات

کاربرد ing در انگلیسی

کاربرد ing در انگلیسی Ing به انتهای افعال اضافه میشود زیرا در موقعیتهای مختلف ایجاب میکند که فعل بصورت ing دار یا gerund بکار رود. در این بخش قصد داریم انواع کاربردهای ing را شرح دهیم.

  1. کاربرد ing بعنوان اسم فعل که خود نیز شامل نقشهای مختلف درجمله می باشد.

 

  1. به عنوان فاعل
  2. به عنوان مفعول
  3. به عنوان مفعول حرف اضافه

به مثال های زیر توجه کنید::

  1. Learning a second language is difficult for adults

یادگیری یک زبان دوم برای بزرگسالان سخت است.

Spending time with her is fun

وقت گذراندن با او سرگرم کننده است.

Finding a good job is not easy

پیداکردن یک شغل خوب آسان نیست.

  1. It was burning hot but Sara kept running

هوا گرم وسوزان بود اما سارا به دویدن ادامه داد.

نکته: هرگاه دو فعل درجمله داشته باشیم، فعل اول طبق زمان جمله تغیر میکند اما فعل دوم، باتوجه به فعل اول یابصورت مصدر باto یا بصورتing دار(getund) یا فرم ساده می آید.

دراین مثال فعل جمله keep است و running نقش مفعول را دارد.

I regret telling her my secret

من ازگفتن رازم به او حسرت میخورم.

I love swimming especially in the summertime

من عاشق شنا کردنم بخصوص درفصل تابستان

 Kevin is so talkative,everyone enjoyes talking to him

کوین خیلی پرحرف است(خوش صحبته)

همه از حرف زدن با اون لذت میبرند.

Teacher came into class but Mary continued speaking

معلم به کلاس واردشد(آمد) اما مری به صحبت کردن ادامه داد.

Police investigated a criminal but he avoided answering questions.

پلیس ازمجرم بازجویی کرد اما او از جواب دادن سوالها امتناع کرد.

درذیل انواع افعالی که فعل دوم بعد ازآنها بصورت ing دار میاید ذکرشده است::

کاربرد ing در انگلیسی

Admit انکار کردن

/avoid پرهیز کردن/

can’t bearوcan’t standو tolerate  تحمل کردن/

beginوstart شروع کردن

/delay تاخیر کردن یاداشتن/

discuss بحث کردن

/hate وdislike متنفربودن

/enjoy لذت بردن

/finish  تمام کردن/

forget فراموش کردن

/keep نگهداشتن،ادامه دادن

/like دوست داشتن/love عاشق بودن

/mention اشاره کردن

/miss دلتنگ بودن

/mind اهمیت دادن

/postpone به بعدموکول کردن/

practice تمرین کردن

/prefer ترجیح دادن

/quit ترک کردن چیزی یامکانی بطور ناگهانی یا دست کشیدن ناگهانی

/recall,

remember به یاد آوردن

/recommend توصیه کردن

/stop متوقف کردن

/suggest پیشنهاد دادن

/try سعی وتلاش کردن/

undetstand فهمیدن، درک کردن

کاربرد ing در انگلیسی

نکته:برخی افعال ،فعلی که همراهشان میاید به دوصورت gerundو مصدر to میتواندبکار رود.

جهت یادگیری بهترمثال های بیشتری را متذکر میشویم:

I won’t tolerate cheating during an examination.

من تقلب سرجلسه ی امتحان را تحمل نخواهم کرد.

I recommend trying Iranian dish.

توصیه میکنم غذای ایرانی را امتحان کنید.

 Sam quit working yesterday

سم دیروز از کارکردن دست کشید (کار کردن را رها کرد)

My father tried changing the light bulb,but the lamp still didn’t work

پدرم سعی کرد لامپ برق را عوض کند اما بازهم لامپ کار نکرد.

Hey, be carful! a vampire is always starving so it can’t stand not biting people’s neck

هی ،مراقب باش !یک خون آشام همیشه خیلی گرسنه است پس نمیتواند تحمل کند که گردن مردم را گاز نگیرد.

I hate making silly mistakes.

من ازاینکه اشتباهات احمقانه کنم متنفرم.

I miss being with my ex-girlfriend

من دلم برای بودن با دوست دختر قبلی ام تنگ شده

I keep hoping my dreams will come true

من به امیدواری برای اینکه رویاهام به حقیقت خواهد پیوست ادامه میدهم(یعنی امیدمو از دست نمیدم)

?Would you mind helping me with this

آیا مایل هستید(ایا میشود) دراین موضوع کمکم کنید.

Let’s postpone leaving untill next week.

بیا رفتن را به هفته بعد موکول کنیم.

I’ll never forget seeing Jennifer Lopez for the first time.

من هرگز دیدن جنیفرلوپزبرای اولین بار را فراموش نمیکنم.

کاربرد ing در انگلیسی

  1. در زبان انگلیسی بعد از حروف اضافه یا باید اسم بکار ببریم ودرصورتیکه از فعل استفاده شود بایدبصورت جراند (ing) دار بیاید.

حروف اضافه درزبان انگلیسی شامل موارد زیر است:

Of, for, with, in, from, about, by

به مثال های زیر توجه فرمایید.

I thought about going inside, but then decided it would be better not to go into her apartment alone.

من  به رفتن به داخل فکرمیکردم(فکرم این بود به داخل بروم) اما سپس تصمیم گرفتم، بهتره تنهایی به داخل آپارتمان او نروم.

Teacher asked about our interests,i said i’m interested in playing piano

معلم درباره ی علایقمان پرسید، من گفتم به نواختن پیانو علاقه دارم.

His father was arrested for saying political words

پدر او بخاطرگفتن حرفهای سیاسی بازداشت شد.

My son was so excited about going to field trip

پسرم بخاطر گردش(سفر)علمی خیلی هیجان زده بود

I am really exhausted from working a lot.

من واقعا از کارکردن زیاد خیلی خسته ام

That sounded he was bored with listening to boring speech

بنظر میرسید او از گوش دادن به سخنرانی کسل کننده خسته است.

**یکی دیگر از کاربرد های ing در زمانهای

حال استمراری،گذشته استمراری،حال کامل استمراری،گذشته کامل استمراری وآینده وآینده کامل استمراری است که توضیح این موارد مربوط به زمان افعال میباشو بحث جداگانه ای مطلبد، اما جهت فهم بهتربرای هرکدام مثالی ذکرمیکنیم.

کاربرد ing در انگلیسی

حال استمراری:

Baby is sleeping

نوزاد خواب است.

I am sitting on the sofa

من روی مبل نشستم.

گذشته استمراری:

I was wondering if i call you.

داشتم فکرمیکردم میشه بهت زنگ بزنم

حال کامل استمراری:

I have been suffering from cancer for 2years

من دوساله که از بیماری سرطان رنج میبرم.

گذشته کامل استمراری:

I had been waiting for two hours before the doctor came.

قبل ازاینکه دکتر بیاید دوساعت منتظر بوده ام.

 آینده استمراری: (در محاورات وصحبتها به ندرت استفاده میشود.)

 Don’t call me between 10-12 am,I will be studying then.

بین ساعت 10تا 12ظهر بهم زنگ نزن،اونموقع درحال مطالعه خواهم بود.

I’m going to be studying tomorrow morning.

فردا صبح درحال مطالعه خواهم بود.

آینده کامل استمراری:

I will have been waiting for doctor until he comes

من تاقبل ازاینکه دکتر بیاید منتظر خواهم ماند.

آموزش زبان انگلیسی

نویسنده: محمد بوژمهرانی

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاربرد ing در انگلیسی”

error: Content is protected !!